ОБЩИ УСЛОВИЯ

Общи условия за използване на платформата knijko.bg и мобилното приложение КНИЖКО.

Knijko.bg (КНИЖКО) е уебсайт и мобилно приложение с платформа за публикуване на обяви за продажба на употребявани книги и издания, която се използва от потребителите при условията, посочени по-долу.

Моля, запознайте се с настоящите условия, тъй като достъпът до разглеждането и използването по какъвто и да е начин на услугите на КНИЖКО изисква съгласие, че сте запознати, разбирате и приемате настоящите Общи условия.

Тези общи условия се прилагат при първоначален достъп до Платформата и имат обвързваща и задължителна сила на договорно споразумение, приложимо за всички версии и устройства, от които са достъпни услугите на Платформата.

Чл.1. Приложимост

1.1. Настоящите общи условия уреждат отношенията между „Книжко БГ“ ООД, вписано в Търговския регистър с ЕИК 206220553, със седалище и адрес на управление в гр.София, гр. София, п.к. 1164, р-н Лозенец, ул. „Галичица“ № 54, вх. Б, ет. 7, ап. 30, и лицата – ползватели на услугите на сайта www.knijko.bg и мобилното приложение КНИЖКО.

1.2. КНИЖКО е платформа за малки обяви за покупко-продажба на употребявани книги. Knijko.bg и мобилното приложение КНИЖКО е собственост на „Книжко БГ“ ООД, ЕИК 206220553.

1.3. Администратор на Платформата knijko.bg е „Книжко БГ“ ООД, вписано в Търговския регистър с ЕИК 206220553, със седалище и адрес на управление в гр.София, гр. София, п.к. 1164, р-н Лозенец, ул. „Галичица“ № 54, вх. Б, ет. 7, ап. 30.

1.4. Общите условия се прилагат еднакво за регистрирани и за нерегистрирани потребители. Ако лицето не желае да стане ползвател на услугите на Платформата, не желае да предоставя данни и информация и да има достъп до данни и информация, следва незабавно да напусне сайта.

1.5. Общите условия влизат в сила от момента, в който Потребителят осъществи достъп за пръв път до Платформата или създаде потребителски Профил. Те са приложими при всяко посещение и използване на Услугите и ресурсите на Платформата и са валидни до заличаването (изтриването) на Профила на Потребителя и/или преустановяване използването на Платформата. Потребителят е отговорен за действията си, във връзка с използването на Платформата и след закриване на потребителския му профил.

1.5.1 Общите условия могат да се променят от страна на Администратора поради организационни, нормативни или технически причини, както и да се актуализират периодично по преценка на Администратора, за което Потребителят ще бъде уведомен.

1.5.2 Ако изрично не е указано друго, промените влизат в сила от деня на публикуването им в Платформата. Ако не сте съгласни с направените промени или не сте удовлетворени от предлаганите от Платформата услуги, можете по всяко време да преустановите използването на КНИЖКО и да изтриете своя профил. След изтриване на Профила или прекратяване на договора, сключен с КНИЖКО, във връзка с ползването на потребителски Профил и/или други услуги в КНИЖКО, Потребителят губи достъп до информацията, предоставена или генерирана в хода на използването на Платформата.

1.6. Достъпът до Платформата и използването на Услугите ще се счита за изрично изразено съгласие от Потребителя с настоящите Общи условия.

1.7. Създаването на потребителски профил е задължително условие за използване на Услугите, достъпни в Платформата. С натискането на бутона “Създай профил”, Потребителят изразява своето изрично и информирано съгласие с настоящите Общи условия и  с Декларацията за поверителност на Администратора, публикувани в Платформата.

Чл.2. Дефиниции

Употребените по-долу думи, термини и съкращения, имат следното значение:

“Общи условия”, “ОУ” – Общи условия за използване на мобилното приложение КНИЖКО и Платформата www.knijko.bg  .

“Уебсайт”, “Сайт” – уебсайт с адрес (URL) www.knijko.bg , неговите приложения, мобилни и други версии.

“КНИЖКО”, “Платформа” – мобилното приложение за обяви, собственост на Администратора.

“Администратор” – търговско дружество “КНИЖКО БГ” ООД, което управлява и поддържа Мобилното приложение и Уебсайта.

“Потребител” – всяко дееспособно физическо лице, което се е съгласило с Общите условия, достъпва Платформата, мобилни и други приложения и версии на Платформата и използва услугите и ресурсите на Администратора, достъпни в тях.

“Услуги” – всички услуги на Администратора или на негови партньори и контрагенти, които са достъпни за потребителите на Платформата.

“Артикул” – нови или употребявани книги, които са предмет на обяви, търсене и предлагане в Платформата. Артикулите могат да бъдат само и единствено такива издания, които притежават номер, съгласно международната система за стандартна номерация на книги ISBN.

“Обява” – създадено от потребител съдържание (текст, изображение и др.), съдържащо предложение за продажба на употребявани книги и други печатни издания, които притежават номер, съгласно международната система за стандартна номерация на книги ISBN.

“Частна обява” – обява, публикувана от физическо лице.

“Профил” – съвкупност от всички данни, с които се асоциира регистриран потребител на Услугите в Платформата.

“Частен профил” – съвкупност от всички данни, с които се асоциира регистриран потребител, който използва услугите на Платформата за лични нужди по нетърговски начин.

“Лимит оставащи обяви” – определен от Администратора брой безплатни обяви, които потребител може да публикува в КНИЖКО. Лимитът на обяви, които един потребител може да поддържа активни, е 10 (десет) броя.

Чл.3. Описание на услугите и политика на съдържанието

3.1. Администраторът предоставя платформа, в която Потребителите използват Услугите и Обявите, такива, каквито са обявени, съгласно параметрите и условията за тяхното използване, посочени в Мобилното приложение. Администраторът не е страна по сключваните между потребителите на Платформата сделки.

3.2. Услугите в Платформата, достъпни за използване от Потребителите, включват следните неизчерпателно изброени възможности:

(а) разглеждане на съдържанието на обявите в Платформата;

(б) публикуване на обяви за продажба на предлагани от Потребителите артикули;

(в) възможност за комуникация с други Потребители на Платформата чрез лични съобщения или друг начин, ако такъв е посочен;

(г) други услуги.

3.3. По усмотрение на Администратора, Услугите могат да бъдат обновявани, модифицирани, допълвани, разширявани или стеснявани по своя обхват и преустановявани по всяко време.

3.4. През Платформата не могат да се извършват плащания и други транзакции. Вие приемате и се съгласявате, че КНИЖКО не е страна по такива сделки, няма контрол върху нито един елемент от такива транзакции и не носи отговорност спрямо която и да е страна, във връзка с такива транзакции. Изданията се изпращат между потребителите по поща, куриер или лично предаване и извършването на плащането се извършва между потребителите (офлайн), по избран по тях начин и с избрани от тях средства. КНИЖКО по никакъв начин не участва в транзакциите, не получава комисионни или възнаграждения за извършените продажби, нито е страна по сделките между потребителите.

3.5. Потребителят използва Услугите и Мобилното приложение на свой собствен риск и отговорност относно съответствието на използваните услуги с неговите представи и очаквания.

Чл.4. Достъп до Услугите

4.1. Услугите в Мобилното приложение са предназначени за Потребители, които са пълнолетни и дееспособни за сключване на сделки. С достъпа до Мобилното приложение и с приемането на настоящите ОУ, Потребителят декларира, че е пълнолетен и отговаря на тези условия.

4.2. Потребителите, които осъществяват достъп до Мобилното приложение от други територии извън България, са отговорни за своите действия, в съответствие с всички приложими местни закони на територията, от която се осъществява достъп до Мобилното приложение.

4.3. Администраторът си запазва правото да откаже достъп до Услугите или да отхвърли искане на Потребител за създаване на регистрация, в случай че посочената от Потребителя информация е невярна, неточна или непълна и в други случаи, предвидени в ОУ.

4.4. Потребителски профил може да бъде блокиран или неговите функционалности да бъдат ограничени, ако по преценка на Администратора или по данни на разследващи и съдебни органи е установено или е в процес на установяване, че през този Профил са извършени или се извършват измами, във връзка с услугите, или ако Потребителят е извършил или участвал в действия, които са незаконни или в нарушение на настоящите ОУ и приложенията към тях и/или увреждат правата, свободите и законните интереси на Администратора, потребителите или на трети лица.

4.5. Достъпът до Услугите в Платформата не следва да се разглежда или тълкува по никакъв начин като безвъзмездно предоставяне на лицензи или права на собственост, включително авторски права или други права на интелектуална и индустриална собственост.

4.6. Всички права, собственост и законни интереси върху Платформата или във връзка с Мобилното приложение, които не са изрично предоставени в тези ОУ, принадлежат на Администратора.

4.7. Обяви в рамките на Лимита се публикуват безплатно.

4.8. Използването на Мобилното приложение изисква достъп до интернет, включително програма за преглед на съответната интернет страница (браузър) или мобилно приложение.

Чл. 5. Потребителски профил

5.1.  Потребителят има право на една регистрация в Платформата.

5.2. Регистрацията се извършва посредством валиден имейл адрес и създаване на индивидуална парола от Потребителя.

5.3. Успешното създаване на потребителски профил изисква попълването на данните в задължителните полета на електронния формуляр за регистрация в КНИЖКО и посочване на имейл адрес за верификация.

5.4. След изпращане на попълнения формуляр, Потребителят получава съобщение от Администратора на имейл адреса, посочен при регистрацията. В съобщението е посочен начинът за потвърждаване на регистрацията. Верификация на профила се извършва чрез имейл съобщение, изпратено на регистрирания от Потребителя имейл адрес. Не се допуска регистрирането на един и същ имейл адрес за повече от един потребителски Профил. В случай на непотвърждаване на имейл, потребителят не може да добавя обяви или да изпраща съобщения.

5.5. Потребителят е длъжен да не предоставя невярна информация за себе си, да не се представя за друго лице, да не създава потребителски профили чрез автоматизирани средства или по друг начин да не се опитва да заблуди другите за своята самоличност при осъществяване на комуникации през Платформата.

5.6. Достъпът до профила на Потребителя се осъществява чрез въвеждането на регистрирания имейл адрес и парола.

5.7. В случай че потребителят не верифицира своя Профил, същият не може да бъде регистриран на Платформата и потребителят не може да ползва наличните услуги в пълен набор.

5.8. След успешна регистрация на Личния профил, Потребителят има право да избере потребителско име, с което ще се идентифицира на Платформата. Потребителското име може да бъде изписано на кирилица или на латиница, да съдържа цифри или специални символи. Потребителското име не може да се състои от обидни думи или лозунги, нито да уронва престижа на Администратора или на друго трето лице, без значение физическо или юридическо, нито да съдържа изрази, които са в противоречие с добрите нрави.

5.9. В потребителския си профил Потребителят има право да включи негово кратко описание/Биография, не по-дълго от 160 символа, като правилата за добрия тон, посочени в чл. 5.8., изр. трето, важат и тук.

5.10. За целите на осъществяване на сделки по покупко-продажба на артикули, Потребителят има възможност да посочи своето Населено място.

5.11. Профилът съдържа данни и за имейл адреса на Потребителя.

5.12. Потребителят може да публикува избрана от него снимка като заглавна снимка на неговия Профил. Избраната от потребителя снимка е видна за останалите потребители на Мобилното приложение. Снимките не могат да са с еротичен характер или с порнографско съдържание, нито да съдържат обидни думи или знаци.

5.13. Профилът на Потребителя може да бъде търсен и достъпен от други потребители, използващи Мобилното приложение. Данните от Профила, видни за останалите потребители, са: Снимка, Потребителско име, Описание, Населено място. Имейл адресът на потребителя не е виден за останалите потребители.

5.14. Изтриването (заличаването) на потребителския Профил може да се извърши чрез функционалностите, налични в меню “Профил”, подменю “Настройки”, раздел “Личен профил”.

5.15. Потребителят има право да изпраща и получава на съобщения до и от други Потребители чрез Потребителския си профил. Потребителят е длъжен да спазва правилата, посочени в настоящите ОУ, по време на всеки един момент от ползването на Платформата и спрямо всяка предлагана функционалност, включително и най-вече когато публикува обяви и изпраща съобщения до други Потребители

Чл.6. Права, задължения и отговорност на Потребителя

6.1. Потребителят има право да регистрира един потребителски профил и да използва законосъобразно услугите в Платформата, в съответствие с настоящите ОУ.

6.2 Потребителят може да прекрати по всяко време използването на Услугите и да поиска заличаване (изтриване) на своя профил.

6.3 Потребителят се задължава:

(1) Да осъществява достъп до Платформата и Уебсайта чрез технологиите и средствата, предоставени в него, реализирани чрез нормалната функционалност на Платформата и да го използва законосъобразно, съгласно предназначението му и в съответствие с настоящите ОУ.

(2) Да не възпроизвежда, копира, дублира, модифицира, създава производни или адаптирани, цели или отделни части от Платформата, или по друг начин да не предоставя в каквато и да е форма или по какъвто и да е начин, с комерсиална или некомерсиална цел, каквато и да е информация, съдържание, данни за потребители, технология или ноу-хау, извлечени в цялост или частично от Платформата, включително от неговите мобилни версии и приложения.

(3) Да не разстройва пълната или частична функционалност на Платформата, да не претоварва трафика и да не генерира прекомерно голям трафик, да не прави опит за получаване на неоторизиран достъп до каквато и да е част от Платформата или до съответните компютърни системи, сървъри или мрежа, поддържани от Администратора.

(4) Да не публикува, изпраща по имейл, или по друг начин да предоставя достъп до всякакво съдържание (текст, аудио, видео, изображения или друго), което:

 • е незаконно, увреждащо, заплашително, насилствено, клеветническо, опетняващо, или увреждащо;
 • е от политическо естество;
 • е от порнографско естество, включително съдържащо голота, сексуално или развращаващо съдържание;
 • е расистко или дискриминационно спрямо която и да е раса, религия, вероизповедание, националност, пол или каквато и да е родова принадлежност на индивида;
 • съдържа лични данни и друга идентифицираща информация по отношение на друго лице, без неговото разрешение;
 • е невярно или подвеждащо;
 • съдържа линкове към конкурентни на Платформата уебсайтове;
 • рекламира продажбата на незаконни стоки;
 • нарушава всякакво приложимо международно, федерално, национално или местно законодателство по отношение на авторски права, патентни, търговски марки или други права на интелектуална собственост;
 • съдържа вируси, троянски коне, червеи, логически бомби или други материали, които са зловредни или технологически вредоносни;
 • нарушава обичайния поток с прекомерно количество съобщения; или
 • съдържа подвеждащи данни за контакт с цел да се прикрие действителния произход.

(5) В допълнение Потребителят се задължава да не:

 • упражнява тормоз върху други потребители;
 • събира лични данни относно потребители за търговски или незаконни цели;
 • използва самоличността на други лица;
 • публикува съдържание, което е нерелевантно към категорията, където подобно съдържание е публикувано;
 • използва, показва, публикува, пренасочва, споделя или по друг начин прави достъпни каквито и да е неразрешени или неоторизирани рекламни, маркетингови, промоционални и други материали, които са извън обхвата на предоставените в Платформата услуги и съдържание, нито да разпространява, изпраща т.нар. „junk mail“, „spam“, „chain letters“, „pyramid schemes“ или каквито и да е форми и средства за търсене и набиране на клиенти, реклама, непоискани търговски съобщения, дублиращи се и мултиплициращи се съобщения. При получаване на подобни съобщения, Потребителят трябва незабавно да информира Администратора; или
 • прави опити за неоторизиран достъп до Платформата, сървъра, на който Платформата се съхранява или до който и да е сървър, компютър или база данни, свързани с Платформата.

(6) Да публикува обяви, които отговарят на изискванията на ОУ, включително на условията в Приложенията към ОУ и не нарушават разпоредби на действащото законодателство.

(7) Да пази в тайна имейл адреса и парола за достъп в Платформата, да не използва профилите на други потребители, нито да предоставя своя профил за използване от други лица.

(8) Да не нарушава поверителността на други потребители на Платформата чрез събиране, съхранение и разпространение на информация за други потребители или публикуване на техни снимки без тяхното изрично съгласие, с изключение на случаите, когато тези действия са съвместими със законовите разпоредби.

(9) Да действа добросъвестно и законосъобразно в отношенията си с трети страни и/или други потребители на Услугите на Администратора, включително, но не само, при воденето на преговори, сключването на сделки, продажбата, заплащането и доставката на стоки и услуги, предлагани чрез Платформата. Потребителят носи пълна отговорност за вреди, във връзка с наличността, качеството, годността и съответствието на предлаганите от него артикули, с описанието и действителното им състояние.

6.3. Потребителят отговаря за съдържанието на публикуваните през Профила му обяви, за изпратените от него лични съобщения и за всички свои действия, извършени през неговия профил, във връзка с използването на Платформата. Потребителят се задължава да обезщети Администратора за всички претърпени вреди, загуби и разходи, включително, но не само, за наложени имуществени санкции на Администратора в резултат на противоправно поведение от страна на Потребителя.

6.4. Потребителят носи пълна отговорност за съдържанието, което публикува, предоставя или споделя чрез Услугите, включително, но не само, за всяка информация (писмена, аудио, визуална и други), която споделя, изпраща до други потребители и отговаря без ограничения за последиците от своите действия и причинените вреди в пълен размер.

6.5. Във връзка с публикуваната oт него обява, Потребителят потвърждава и гарантира, че за времето, през което обявата е налична в Платформата, той е собственик и притежава съответния артикул, обявен за продажба.

6.6. Публикувайки определено съдържание в Платформата, Потребителят запазва правата си върху съдържанието, като предоставя на Администратора безусловен, неизключителен, непрекъснат, световен, безвъзмезден, прехвърлим и оттегляем лиценз за използване, възпроизвеждане, разпространение, създаване на производни произведения във връзка с Платформата и Услугите, предоставяни от Администратора, включително, но не само, с цел популяризирането им във всички медийни формати и канали.

6.7. С публикуване на съдържание, в която и да е публично достъпна част на Платформата, Потребителят оправомощава Администратора да налага забрани за неоторизирано пренасяне, показване, копиране, дублиране, възпроизвеждане или използване на съдържанието, от която и да е трета страна, без необходимото за това изрично разрешениe. Потребителят предоставя на всеки друг потребител на Платформата неизключително право за достъп до неговото съдържание чрез Платформата (този лиценз изключва случаите на пренасяне и всякаква друга употреба с комерсиална цел). Посочените права са валидни до момента, в който Потребителят или Администраторът премахне или изтрие това съдържание от Платформата.

Чл.7. Права и задължения на Администратора

7.1. Администраторът има право:

(1) Да откаже публикуването или да премахне без предупреждение публикувани обяви, които: (а) противоречат на настоящите ОУ или на приложимото законодателство; или (б) засягат или биха могли да засегнат икономически или други законни интереси на Администратора, на негови партньори и контрагенти, правата на потребителите и други трети лица или друг значим обществен интерес.

(2) Да блокира достъпа на Потребител до профила му и/или да премахне негови обяви, без задължение за уведомяване или посочване на причини в следните неизчерпателно изброени случаи, когато: (а) Потребителят нарушава настоящите ОУ или приложимото действащо законодателство; (б) Потребителят уврежда интересите на други потребители, на Администратора или на трети страни; (в) когато Администраторът е получил разпореждане от съдебни или разследващи органи; (г) при извършване, опит или реална опасност да бъдат извършени от Потребителя или от лица, използващи неговия профил, незаконни действия, или действия, с които се застрашава сигурността и функционирането на Платформата; (д) при констатиране от страна на Администратора, че Потребителят използва и достъпва Услугите на Платформата чрез два или повече профила едновременно.

(3) Да разреши или да откаже създаването на нов Профил от Потребител, чийто профил е блокиран, ограничен или заличен от Администратора.

(4) Да разреши или откаже създаването на нов Профил или въвеждане на променя във вече съществуващ Профил, ако потребителят използва потребителско име или снимка, които не съответстват на изискванията на настоящите ОУ.

(5) Да отложи публикуването на обява на Потребител с цел – извършване на модерация за съответствието на съдържанието на обявата с настоящите ОУ и приложимото законодателство.

(6) Да променя по собствена преценка категорията на всяка обява, без задължение за уведомяване и посочване на причини и без да носи отговорност за своите действия или бездействия. Потребителят се съгласява и приема без възражения, че негова обява може да бъде преместена без предупреждение в друга категория, която Администраторът счита, че е правилна и подходяща за съответната обява.

(7) Да променя по свое усмотрение датата на публикуване на безплатните обяви и да ги размества, във връзка с последователността на появата им на Платформата, без задължение за уведомяване и посочване на причини и без да носи отговорност за своите действия или бездействия.

(8) Да прави промени в Платформата и Услугите във връзка с поддържането, развитието или подобряване качеството на Услугите, да разширява или стеснява обхвата на услугите по всяко време, по свое усмотрение и без задължение за посочване на причини за своите търговски решения.

(9) Да организира промоции, оферти, игри, анкети, проучвания с цел подобряване качеството на Услугите, които предоставя. КНИЖКО, в качеството си на Администратор, има право да използва публикуваните от потребителите обяви и съдържание на Платформата, за целите на провеждане на организираните от КНИЖКО маркетинг и/или рекламни активности, както и всякакъв друг вид кампании за представяне или популяризиране дейността на КНИЖКО. С публикуването на обява потребителите се съгласяват тази обява и нейното съдържание на сайта да бъдат ползвани изцяло или отчасти, самостоятелно или заедно с други обяви, в маркетинг и/или рекламни активности и кампании за представяне или популяризиране дейността на КНИЖКО.

7.2. Администраторът не е страна, нито е посредник в сделките между потребителите на Платформата и не гарантира, че потребителите са пълнолетни и дееспособни лица.

7.3. Администраторът не носи отговорност извън установения в закона минимум за:

(1) Действия на потребители и трети лица, които представляват нарушение на настоящите ОУ и за вреди, причинени от неточна, недостоверна или заблуждаваща/подвеждаща информация от потребители на Платформата и трети лица.

(2) Законността, качеството или безопасността на артикулите и услугите, предлагани от потребители, нито за точността или верността на информацията, предоставяна от потребителите.

(3) Каквито и да е публикации в Платформата или извън нея, които не са създадени от самия Администратор.

(4) За потребителското съдържание, под каквато и да е форма (текст, аудио и видео файлове, графики, снимки, рисунки, прикачени файлове и други), достъпно, видимо или изпратено до други потребители в Платформата.

7.4. Администраторът не носи отговорност и не дава гаранции за:

(1) Съответствието на обявите и съдържанието на сайта с очакванията на потребителите, както и за удовлетвореността на Потребителя от избраните от него артикули. В случай че Потребителят има съмнение относно качеството на Услугите или на Платформата по отношение на нейното съдържание или надеждност, Потребителят не трябва да използва Платформата. Във всички останали случаи, ако въпреки тези съмнения или резерви, Потребителят продължи да използва Услугите и Платформата, отговорността за това решение е изцяло негова, с всички последици от това, и Администраторът не носи каквато и да е отговорност за вреди, претърпени от Потребителя, във връзка с използването на Платформата, извън предвидените в закона случаи.

(2) Сайтът и Платформата да се поддържат неограничено във времето или да останат непроменени по отношение на своите външен вид и характеристики;

Чл.8. Публикуване на обяви

8.1. Публикуването на обяви е достъпно за регистрирани в Платформата Потребители с потвърден имейл адрес.

8.2. Всяка обява на Потребителите подлежи на одобрение от модератор. То се извършва в срок до 24 часа от създаването на обявата.

8.3. След одобрение на обявата, същата придобива статус “активна” и остава такава за неограничен период от време. В случай на реализирана продажба на съответния артикул, Потребителят незабавно трябва да отбележи това в обявата като я изтрие. Обявата също така може да бъде изтрита от Потребителя по негово желание, без да е реализирана продажба.

8.4. В случай на неодобрение на обявата от модератор, същата се връща на Потребителя, за да въведе необходимите изменения или поправки. В случай на негов отказ да извърши това, обявата не се публикува на Платформата.

8.5. Във всеки един момент, Потребителят има право да изтрие обявата си по негово усмотрение. Обявата може да бъде изтрита и по решение на Администратора, ако същата по някаква причина, дори след преглед на модератор, не отговаря на изискванията, посочени в настоящите ОУ.

8.6. Във всички случаи, в които възникне проблем с обява на Потребител (технически, неправилна категория, статус на обява или друг), същият следва да се свърже с Администратора чрез формата за контакт и да опише конкретния проблем с обяватa.

8.7. Максималният брой обяви, които един потребител може да поддържа активни, е 10 (десет) броя.

Чл. 9. Съдържание на обявите

9.1. За да публикува обява, Потребителят трябва да изпълни следните условия:

 1. Да избере опцията “Добави”, налична на Мобилното приложение
 2. Да премине към опцията “Започни”, където да въведе ISBN номера на артикула. Въвеждането на ISBN номера може да се осъществи по два начина – чрез сканиране на баркода на артикула или чрез ръчното му въвеждане в съответното поле, налично на Мобилното приложение.
 3. След въвеждане на ISBN номера по някой от двата посочени начина, да въведе подробна информация за книгата, ако същата не бъде генерирана автоматично:
 • Да посочи заглавие на артикула.
 • Да посочи автора.
 • Да избере най-подходящата категория и подкатегория за обявата. Администраторът може да върне за редакция обява, която е определена в неправилна категория. Също така, администраторът има право да промени категорията с по-подходяща. Наличните категории за обяви, са следните:

Главни категории: 

Художествена литература

Свободно време

Изкуство

Наука

Учебници

Подкатегории:

Художествена литература – Фантастика, фентъзи; Криминални, мистерии; Любовни; Чиклит; Хумор; Класика; Съвременна литература; Поезия, драматургия; Биография, мемоар; Детски книги; Исторически; Драма

Свободно време – Духовност, езотерика; Хоби; Домашни любимци; Кулинария; Енциклопедии; Туризъм; Спорт; Здраве, семейство

Изкуство – Музика; Кино, театър; Танцово изкуство, балет; Рисуване, живопис; Фотография; Скулптура; Мода; Дизайн; Архитектура

Наука – Технологии, математика; Психология, философия; Биология, еволюция; История; Селскостопанство; Физика, астрономия; Медицина; Счетоводство; Социология; Педагогика; Икономика, финанси; Право; Културология, фолклор; Литературознание; политология; Езикознание; Бизнес, маркетинг, търговия; География; Журналистика; Градоустройство, строителство

Учебници – Учебници; Учебни помагала, сборници; Книги за учителя; Речници

 • Да въведе незадължителни детайли: език, година на издаване, корична цена, брой страници, издателство, тип корица, анотация
 • Да добави снимки на Артикула. Обявата трябва да съдържа лично направени снимки на артикулите. Потребителят няма право да използва снимки, върху които не притежава авторски права (напр. свалени от интернет и подобни), или е легитимен ползвател. В случай че Потребителят публикува в Платформата лични данни и/или съдържание, собственост на трети лица, същият потвърждава, че е получил изричното съгласие на лицето да публикува и да посочи в обявата тези данни и съдържание.
 • Да определи в какво състояние се намира артикулът.
 • Да определи цена на артикула, която задължително трябва да бъде фиксирана сума, единствено в български лева. Потребителят има право да посочи цена на артикула по негово усмотрение, като минималната сума е 0,00 лв., а максималната стойност е без ограничение. Администраторът не може и няма право да определя или сменя посочената от Потребителя цена.
 • Да въведе описание на артикула.
 • Да определи местоположението на предлагания артикул.
 • Да посочи по какъв начин ще се осъществи доставката на артикула.

9.2. Всяка обява може да съдържа само 1 (един) артикул, съответно 1 (един) ISBN номер.

9.3. Потребителят няма право да публикува/изпраща уеб адреси и линкове към други сайтове за обяви. Потребителят също така няма право да публикува обяви, рекламирани в Платформата чрез способи, различни от предлаганите от Администратора.

9.4. Потребителите имат право да редактират публикуваните от тях обяви. Редактирането на обявата е възможно и допустимо само по отношение на финансови параметри, снимките, анотацията, описанието и локацията на съществуващия в обявата артикул. Не се допуска замяната на посочен в публикувана обява продукт, с нов. Всяка редакция на обява подлежи на одобрение от модератор. Редакция е допустима само на параметри, които са ръчно въведени от Потребителя.

9.5. Всички обяви подлежат на одобрение от модератор.

9.5.1. Модераторите не одобряват дадена обява, ако:

 • заглавието на обявата не отговаря на артикула, който се продава, или съдържа рекламни линкове или спам;
 • описанието на обявата не отговаря на артикула, който се продава, или съдържа рекламни линкове или спам;
 • заглавието на обявата е посочено на език, различаващ се от езика, на който е издаден артикулът;
 • Обявата съдържа снимки на два или повече артикула, съответно – ISBN номера;
 • ISBN номерът е за дадено заглавие, но има снимки на няколко книги и/или в описанието са написани повече от една книга;
 • Обявата е от типа “търся/изкупувам” – обявата трябва да предлага артикул за продажба;
 • Снимките не отговарят на изданието, чийто ISBN номер е сканиран или имат рекламни водни знаци, или не са ясно различими;
 • Грешно са написани/избрани заглавие, автор, език, година, издателство, анотация, категория, вид корици;
 • Изданието е с несъществуващ ISBN номер – например, ако изданието е по-старо или Администраторът не намира подобно издание;
 • Състоянието не е правилно дефинирано – ако има видими дефекти по изданието, а състоянието е обозначено като отлично;
 • Ако локацията на книгата не съществува или е обозначена погрешно.

9.5.2. Във всички останали случаи, обявата се връща на Потребителя за редакция като е необходимо последният да въведе посочените от модератора промени/корекции. Ако условията бъдат изпълнени, обявата се публикува и става активна на Платформата. В противен случай, обявата не бива одобрена и същата се изтрива от модератора.

9.6. За всеки артикул, Потребителите имат възможност да оставят коментар и да го оценят с 5-степенен рейтинг.

9.7. Коментарите и оценяването позволяват на Потребител да оцени субективно даден артикул. Основание за оценката би могъл да бъде всякакъв контакт между Потребителите по повод на обява в КНИЖКО, а не само сключването на сделка.

9.8. Оценката и отзивите не трябва да нарушават разпоредбите на приложимото законодателство и по-конкретно не могат да съдържат:

а) Вулгарни изявления, нецензурно и порнографско съдържание или съдържание, което предизвиква омраза, расизъм, ксенофобия и конфликти между нациите,

б) уеб адреси или връзки към други уебсайтове,

в) рекламно съдържание, друго търговско съдържание,

г) данни на Потребители или други физически лица, по-конкретно: име и фамилия, място на пребиваване, телефонен номер или e-mail адрес, номер на банкова сметка,

д) съдържание, което нарушава правата на трети лица, включително правата върху интелектуалната собственост, добрите нрави, правата на личността, вкл. доброто име, репутацията на други Потребители или трети лица,

е) съдържание, което е резултат от споразумение или договорка с други Потребители или трети лица за оказване на влияние върху оценката, мненията в обратната връзка или отзивите (например с цел изкуствено завишаване или занижаване на оценката на даден Потребител)

ж) съдържание, което е невярно, клеветническо или представлява акт на нелоялна конкуренция.

9.9. По отношение на съдържанието на оценката и отзивите, към момента на тяхното даване, Потребителят предоставя на КНИЖКО неизключителен, териториално неограничен и безплатен лиценз при условията, посочени в точка 6.6. Общите условия и останалите точки в чл.5 от ОУ.

Чл.10. Сигнали при нарушени права на интелектуална собственост

10.1. Публикуването в сайта на съдържание, което нарушава правата на трети лица върху обекти на интелектуалната и индустриална собственост (например предлагането на копия на издания или публикуването на авторски текстове, описания, снимки или изображения без съгласие на правоносителите), е забранено.

10.2. Администраторът няма задължение да следи за наличието или отсъствието на права на интелектуална и/или индустриална собственост върху съдържание, публикувано от Потребители или съдържанието от външни източници, към които препраща сайта.

10.3. Уведомления и сигнали относно обяви или съдържание в сайта, за които се твърди, че нарушават права на интелектуална и/или индустриална собственост, се изпращат чрез формата за контакт, достъпна на платформата, а именно, на следния имейл адрес: info@knijko.bg.

10.4. Право да сигнализират за евентуалното нарушение по чл. 10 имат:

(1) легитимният собственик на права върху интелектуална и/или индустриална собственост, чиито права са потенциално нарушени чрез обяви или друго потребителско съдържание в платформата; или

(2) упълномощеният представител по интелектуална собственост или друго изрично упълномощено от легитимния собственик лице.

10.5. (1) Всеки сигнал за нарушени права на интелектуална или индустриална собственост трябва да съдържа:

 • пълномощно, в случай че лицето, което подава сигнала, не е легитимен собственик на обекта на интелектуална собственост, чиито права са нарушени;
 • доказателство за правата на интелектуална и/или индустриална собственост върху докладвания обект на нарушението (например свидетелство за регистрация за марка, дизайн, патент и пр.);
 • пълен списък с линкове към докладваните обяви.

(2) Притежателите на авторски права представят доказателства за авторство и оригиналност върху своите творби, чиито права са нарушени.

10.6. Администраторът разглежда подадения сигнал в срок от 14 дни от датата на получаване. Възможно е срокът да бъде удължен с цел – проучване и изясняване на всички факти и обстоятелства по случая. Отговор на сигнала се изпраща на имейл адреса или пощенския адрес, от които лицето е изпратило жалбата. В случай че бъдат установени неточности или в подадения сигнал липсват някои от изискуемите документи, Администраторът може да се свърже с подателя на сигнала за допълнителни инструкции.

10.7. Всички жалби за нарушени права на интелектуална собственост, които Администраторът счете за основателни и подкрепени с доказателства, се уважават, а докладваните обяви или съдържание се премахват от Платформата.

10.8.1. Засегнатите потребители от жалбата имат право да оспорят действията по жалбата. Жалбоподателят се уведомява за всяко възражение от засегнат потребител.

10.8.2. Всеки засегнат потребител от действия, във връзка с жалба по този член, може да изпрати своите възражения на имейл адрес info@knijko.bg. Администраторът по своя преценка свързва директно двете страни за осъществяване на директна комуникация, като уведомява страните за това по подходящ начин. В случай че възраженията на засегнатия потребител не са подкрепени с доказателства, обявата или съдържанието не подлежат на възстановяване.

Чл.11. Права на интелектуална собственост на Платформата

11.1. Потребителят приема и се съгласява, че съдържанието на Платформата, различно от потребителското съдържание, включително, но не само: текстове, софтуер, кодове, графики, снимки, звуци, музика, видео, интерактивни функции и подобни („Съдържание”), както и търговските марки, регистрирани и нерегистрирани дизайни, са собственост на КНИЖКО или са лицензирани от съответните правоносители, и са защитени с авторски и други права на интелектуална собственост. Във връзка с предоставянето на услугите, Платформата може да съдържа някои обекти на интелектуална собственост, притежание на трети страни. Използването на тези обекти може да бъде предмет на лицензионно споразумение, сключено между тези трети страни и КНИЖКО. Потребителят се задължава да не извършва никакви действия, изразяващи се в: реверсиран инженеринг, декомпилиране или отделяне по друг начин на тези обекти, като никоя част от настоящите Общи условия не следва да се разбира като предоставяне на права във връзка с тези обекти. Съдържанието и Услугите на Платформата се предоставят такива, каквото са, единствено за информация и лична употреба на потребителя, и не могат да бъдат използвани, копирани, пресъздавани, разпространявани, споделяни, излъчвани, изобразявани, продавани или по друг начин използвани за каквито и да било цели, без изричното предварително писмено съгласие на съответния притежател. КНИЖКО си запазва всички права върху Платформата и Съдържанието. Потребителите се задължават да не предприемат действия, свързани с използване, копиране или разпространение на която и да е част от Съдържанието, освен при наличието на изрично съгласие за това, включително всякаква употреба, копиране и разпространение на Съдържанието на трети страни, получени чрез Платформата за каквито и да е търговски цели. Всякакви действия по възпроизвеждане, модифициране, създаване на производни обекти, извличане на Съдържанието в цялост или частично, включително, но не само scraping или други форми на извличане на данни и/или пренасяне на Съдържанието на Платформата към други източници, както и компилации са изрично забранени. Копирането или възпроизвеждането на Платформата, Съдържанието или която и да е част от тях за бъдещо възпоризвеждане или използване, са изрично забранени.

Чл.12. Обезщетение

12.1. Потребителите обезщетяват за вреди и освобождават от отговорност КНИЖКО, неговите служители, дъщерни дружества, филиали, възложители, агенти, доставчици на услуги, във връзка с всякакви искове, жалби, вреди, имуществени санкции, задължения, загуби, разходи или съдебни разноски, произтичащи от: (1) нарушение на която и да е разпоредба на настоящите ОУ или на приложимото законодателство; (2) нарушаване на права на трета страна, включително, но не само, права върху интелектуална собственост, търговска марка, търговска тайна или друго право на собственост или на поверителност; или (3) всяка жалба, съдържаща твърдения във връзка с това, че съдържанието, публикувано от потребителя, е причинило вреда на трета страна. Това задължение за отговорност и обезщетение е валидно и при промяната на настоящите ОУ, както и прекратяване и преустановяване на използването на Услугите и на Платформата от страна на потребителя.

Чл.13. Съобщения и нотификации

13.1. С приемане на настоящите ОУ, Потребителят дава изричното си съгласие да получава системни имейли от КНИЖКО, съдържащи информация за:

– потвърждаване на имейл;

– забравена парола;

– сменена парола;

– смяна на потребителско име.

13.2. Потребителят има право да предоставя или оттегля своето съгласие за получаване на комуникация, оферти и съвети от Администратора и негови партньори по всяко време чрез настройките на своя профил в Платформата – меню “Личен профил, подменю “Настройки”, опция “Известия”.

13.3. Възможно е в процеса на използване на Платформата Потребителят да получава нотификации за нови съобщения по публикувани от него обяви или обяви, за които е изпратил съобщение на друг потребител, информация за одобрена или неодобрена обява, както и информация за изтриване на обява. Потребителят има право да оттегля своето съгласие за получаване на този тип нотификации и съобщения по всяко време чрез настройките на своя профил в Платформата.

Чл.14. Поверителност

14.1. Използването на платформата и нейните Услуги се считат за изразено от Потребителя съгласие личните му данни да бъдат събирани, обработвани и съхранявани от Администратора с цел правилното, безпроблемно и пълноценно използване на Платформата, съгласно ОУ и публикуваната в Платформата Политика за поверителност, постоянно достъпна на следния адрес.

14.2. КНИЖКО БГ ООД администрира Вашите лични данни, съгласно Закона за защита на личните данни. Събираната информация за Потребителя, представляваща лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни, се използва само за изпращане на известия, свързани с КНИЖКО БГ ООД, и за маркетингови цели.

Личните данни, които КНИЖКО БГ събира от Потребителите, и използва за целите на предоставяне на услугите в Сайта и приложението, са следните:

 1. Име и фамилия;
 2. Имейл адрес;
 3. Населено място;
 4. Кратко описание за Потребителя, предложено от последния.

14.3. Потребителят се съгласява да получава системна информация и съобщения от Администратора, във връзка с използването на Платформата и Мобилното приложение, включително, но не само: при промени в ОУ, Приложенията към тях и приложимото законодателство, промени във вида и характеристиките на Услугите, промени в цените, както и други промени, които засягат съществени права на Потребителите.

14.4. В определени случаи, напр. когато Администраторът има основателни съмнения за нарушение на Общите условия и правила за използване на КНИЖКО, приложимите закони или за разкриване на престъпление или предотвратяване на нарушение, Администраторът има право на достъп до личните съобщения на потребителите.

Посочената в предходното изречение информация не се предоставя на трети лица, с изключение на случаите, когато тази информация е изискана по надлежния законов ред от държавен орган или компетентна институция.

14.5. Администраторът предприема мерки за защита на личните данни на Потребителя, съгласно Закона за защита на личните данни и европейското законодателство.

14.6. От съображения за сигурност на личните данни на Потребителите, Администраторът ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Потребителя в момента на регистрацията. Администраторът приема и обявява на сайта си Политика за поверителност, достъпна на адрес www.knijko.bg, с които всеки ползвател на сайта следва да се запознае.

14.7. Във всеки момент, Администраторът има право да изисква от Потребителя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

14.8. В случай че по някаква причина Потребителят е забравил или изгубил своите име и парола, при поискване от Потребителя, Администраторът генерира автоматично нова парола на Потребителя, която се изпраща на посочения от Потребителя при регистрацията му имейл адрес.

Чл.15. Допълнителни и общи разпоредби

15.1. Администраторът има право да установява ограничения относно използването на Услугите, свързани с:

(а) максималния брой дни, през които потребителското съдържание ще се поддържа;

(б) максималния брой и размер на публикациите, имейл съобщенията или друго съдържание, което може да се предава или съхранява от Услугата;

(в) честотата, с която потребителите могат да получават достъп до Услугата или Платформата.

 

15.2. Потребителят потвърждава и приема, че КНИЖКО не носи отговорност за изтриването или невъзможността за съхраняване на съдържанието в Платформата. Потребителят се съгласява, че КНИЖКО си запазва правото по всяко време да променя или прекратява Услугата (или която и да е част от нея) с предизвестие и КНИЖКО не носи отговорност пред потребителите или третите страни за такава промяна или прекратяване на Услугата. Потребителят приема и се съгласява, че КНИЖКО, по свое собствено усмотрение има правото (но не и задължението) да изтрива или деактивира неговия профил, да блокира неговия имейл или IP адрес или по друг начин да прекрати потребителския достъп или ползване на Услугата (или на част от нея) незабавно и без предизвестие и да премахне всяко съдържание в Услугата при нарушение на ОУ, Приложенията към тях, Политиката за поверителност и приложимото законодателство и законните интереси на Администратора от страна на потребител.

15.3. Потребителят приема и се съгласява, че използването на Платформата е изцяло на негова отговорност, както и че Уебсайтът и Мобилното приложение се предоставят такива, каквито са, без каквито и да е гаранции. Всякакви изрични и подразбиращи се гаранции, включително, но не само, гаранции за пазарна реализация, доходност, годност за определена цел, ненарушаване на права на трети страни, са изрично изключени, доколкото това е позволено от закона. КНИЖКО не поема отговорност или гаранции, надвишаващи законоустановения минимум относно точността и пълнотата на съдържанието на Платформата или съдържанието на който и да е уебсайт на трета страна, свързан с Платформата, и не поема никаква отговорност относно: (I) грешки или неточности в съдържанието, (II) претърпени имуществени или неимуществени вреди от всякакво естество, настъпили в резултат от достъпа до и използването на Платформата и Услугата, (III) всякакъв неоторизиран достъп до или използване на нашите Услуги и/или всякаква лична или финансова информация, съхранявата чрез тях, (IV) всякакви нарушения или прекъсвания на връзката с Платформата, (V) всякакви бъгове, вируси, троянски коне или други подобни, които могат да бъдат предавани на или чрез Платформата от трета страна, и/или (VI) всякакви грешки или пропуски в съдържанието или загуби или вреди, настъпили в резултат на съдържание, което е публикувано, изпратено чрез имейл, комуникирано, излъчено или по друг начин станало достъпно на Платформата или Услугата. КНИЖКО не гарантира, препоръчва, нито поема отговорност за който и да е продукт или услуга, предлагани от трета страна чрез Платформата, свързани чрез хиперлинкове уебсайтове или включени в банер или друг вид реклама. КНИЖКО не представлява страна по сделката и не носи отговорност за съблюдаването на нейното изпълнение между потребители, както и между потребители и/или трети страни, доставчици на продукти или услуги.

15.4. При никакви обстоятелства КНИЖКО, неговите служители, ръководство или представители не поемат отговорност за преки, косвени, инцидентни, специални, последващи или други вреди над законоустановения минимум (дори и когато КНИЖКО са били предупредени за възможността от настъпването на тези вреди), произтичащи по какъвто и да е начин от използването на Платформата или Услугата, включително, но не само, когато тези вреди произтичат от правилно или неправилно използване на Платформата или Услугата, от неспособността за използване на Платформата или Услугата, както и от прекъсването, преустановяването, промяната или прекратяването на Платформата или Услугата. Това ограничаване на отговорността следва да се прилага и по отношения на вредите, настъпили в резултат на други услуги или продукти, получени чрез или рекламирани във връзка с Платформата или Услугата или чрез линкове на Платформата, както и в резултат на получена информация, мнения или съвети, предоставени чрез или рекламирани във връзка с Платформата или Услугата или всякакви линкове на Платформата. Потребителят разбира и приема, че КНИЖКО не носи отговорност за публикациите на потребителите или за клеветнически, обидни или незаконни действия от страна на други потребители или трети страни, както и че рискът от вреди, настъпили в резултат от гореизброените, се носи изцяло от Потребителя. КНИЖКО не дава никакви гаранции, че Платформата е подходяща за използване на други територии. Тези потребители, които осъществяват достъп до Платформата от други юридсикции, действат на свои отговорност и риск, както и носят отговорност относно спазването на местното законодателство.

15.5. Правата, които тези ОУ предоставят на потребителите, не могат да бъдат прехвърляни от тях на трети лица.

Чл.16. Приложимо право. Жалби

16.1. В случаите, когато услуги в Платформата не са изпълнени или не са изпълнени в съответствие с разпоредбите на ОУ, Потребителят има право да подаде жалба в електронна форма чрез формата за контакт или чрез писмо на хартиен носител, адресирано до седалището на Администратора. Жалбата трябва да съдържа най-малко името на Потребителя, електронния адрес, посочен в профила му или използван за публикуване на обяви или пощенския му адрес, както и описание на съответната нередност.

16.2. Жалбата се подава в срок най-късно до 14 дни след настъпване на основанието за жалбата. Администраторът има право да откаже да разгледа оплаквания, подадени след изтичането на този срок или неотговарящи на горепосочените изисквания.

16.3. В случай че данните или информацията в жалбата са недостатъчни, Администраторът може да се свърже с Потребителя преди да вземе становище по жалбата, за да попълни липсващите данни в необходимата информация.

16.4. Администраторът разглежда жалбата в рамките на 14 дни след датата на получаването й. Отговор на жалбата се изпраща на имейл адреса или пощенския адрес, от които Потребителят е изпратил жалбата.

16.5. Горепосочената процедура се прилага и по отношение на всякакви други жалби от трети лица, изпратени до Администратора във връзка с Платформата. По всички въпроси, които се нуждаят от допълнително уточнение или не са уредени в настоящите ОУ, Потребителят може да се свърже с Администратора чрез формата за контакт.

Чл.17. Контролни органи и алтернативно решаване на спорове. Медиация.

17.1. Надзорен орган за защита правата на потребителите в Р България е Комисията за защита на потребителите с адрес: гр. София, п.к. 1000, пл. „Славейков“ № 4А, ет. 3, 4 и 6; тел.: 02/933 056 и тел. 02/9884218 и телефон на потребителя: 0700 111 22, уебсайт: www.kzp.bg.

17.2. За неуредените от настоящите ОУ въпроси се прилагат разпоредбите на приложимото действащо българско законодателство. Спорове, във връзка с използването на Платформата, които не могат да се разрешат чрез преговори по взаимно споразумение или при условията на алтернативно разрешаване на спорове, ще се отнасят за разглеждане от компетентния български съд.

Чл.18. Изменение и достъп до Общите условия 

Чл. 18.1. Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от КНИЖКО, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички Потребители на тяхната електронна поща, посочена при регистрацията им на сайта или на мобилното приложение.

18.2. Администраторът и Потребителите се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия, ще има действие спрямо Потребителя след изричното му уведомяване от Администратора и ако Потребителят не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля.

18.4. Потребителят се съгласява, че всички изявления на Администратора, във връзка с изменението на тези общи условия, ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Потребителя, при регистрацията. Потребителят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член, не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

18.5. Администраторът публикува тези общи условия на адрес www.knijko.bg заедно с всички допълнения и изменения в тях.

Чл. 19. Данни за контакт

19.1. Седалището и адреса на управление на Администратора е гр. София, п.к. 1164, р-н Лозенец, ул. „Галичица“ № 54, вх. Б, ет. 7, ап. 30

19.2. Контакт с Администратора може да се осъществи:

 • на имейл адрес: info@knijko.bg;
 • Чрез формата за контакт, налична в Мобилното приложение, в меню “Личен профил”, подменю “Обратна връзка”;
 • Чрез формата за контакт, налична на Уебсайта, меню “Контакти”.

Чл. 20. Електронен бюлетин – NEWSLETTER

20.1. С регистрацията си и съгласяването с Общите условия за използване на сайта, всеки потребител може да даде съгласието си да получава информационни бюлетини от КНИЖКО БГ, съдържащи информация за текущи промоции и активности, както и организирането на бъдещи такива с търговска и маркетингова цел.

20.2. Записването за получаване на бюлетин е възможно и без задължителна регистрация в сайта. Всеки онлайн потребител може да заяви получаване на информационен бюлетин, използвайки бутон „Записване за Newsletter“, който се намира в долната част на сайта.

20.3. Отказа си от получаването на бюлетин потребителите могат да изразят по всяко време, използвайки приложения линк, намиращ се във всеки електронен бюлетин, или изпращайки e-mail с текст DELETE на info@knijko.bg. Отказът от получаването на информационен бюлетин не означава отказ от регистрация в приложението (в случай че е налице такава).

Чл. 21. Други условия

 1. 21. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на knijko.bg

Приложение 1: 

ЗАБРАНЕНИ АРТИКУЛИ

Забранено е публикуването на обяви в платформата КНИЖКО, които съдържат или се отнасят до една или повече от изброените по-долу категории:

 • Стоки, услуги или права, чиято продажба нарушава действащите закони или са в разрез с добрите нрави, включително фалшиви артикули;
 • Артикули със съдържание, призоваващо към разпространяване на насилие или омраза на каквато и да е основа;
 • Артикули със съдържание, което накърнява доброто име на трети лица;
 • Материали и снимки с еротичен характер или с порнографско съдържание;
 • Периодични издания, списания и други издания, които не притежават номер, съгласно международната система за стандартна номерация на книги ISBN;
 • Магистърски и бакалавърски теми, дипломни работи, есета и други реферати и доклади от подобен вид;
 • Дипломи за завършено образование или курсове, както и копия на учебници, книги и други произведения, защитени с авторски права;
 • Официални и частни документи, ценни книги, лични документи, регистрационни талони, свидетелства, удостоверения и др. подобни;
 • Всякакви други издания, на които, на които не се присъжда номерация, съгласно Международната идентификационна система за номериране ISBN.

Настоящите общи условия са актуализирани  на 24.05.2021 г.