Период на провеждане на играта

Играта се провежда от 14.12.2020 г. до 23.12.2020 г. включително.

Организатор

Организатор на играта е Книжко с уеб адрес: www.knijko.bg.

Механизъм на играта

Играта се провежда на фен страницата на Книжко в Instagram: https://www.instagram.com/knijkobg/.

За да е валидно участието ви в играта, трябва публично да последвате Инстаграм акаунта @knijkobg, да тагнете приятел, който обича да чете, под поста, и да споделите поста с правилата на играта в стори с хаштаг #knijkobg и/или @knijkobg. При споделяне на поста във Фейсбук всеки участник ще получи по още едно участие. Последното правило не е задължително, но увеличава шансовете за спечелване на награда. 

Всеки участник има право на до 3 участия в играта. Коментарите и публикациите в поста и последващото стори следва да отговарят на добрите нрави, да не са от еротичен и/или порнографски характер или да внушават насилие, национална, политическа, етническа, религиозна и/или расова нетърпимост, възхваляващи или оневиняващи жестокост, насилие, или такова, което е в противоречие с българското законодателство, обществения ред и добрите нрави. Публикуван коментар, който противоречи на горните изисквания, се дисквалифицира и не участва в тегленето на наградите.

Организаторът не носи отговорност за изображението и/или съдържанието на снимките/кадрите, както и в случаи, че има нарушени авторски права от участник в Играта, използвал и публикувал чужда/неавторска снимка/, както и в случаи, в които изображението съдържа лични данни, като имена, изображение, телефонен номер и други на участника или други лица.

Всеки участник в настоящата игра носи отговорност при публикуване на своя коментар за спазването и ненарушаване на авторските права, в т.ч. получаване на съгласие от изобразеното лице при портретна фотография, респ. негов родител или настойник, в случай, че лицето е малолетно или непълнолетно. С публикуването на коментар за участие в играта всеки потребител декларира и гарантира, че същият е личен авторски и се съгласява той да бъде използван за целите на настоящата игра, в това число да бъде копиран, допълнително редактиран и публикуван в профила на Книжко в Instagram https://www.instagram.com/knijkobg/ и на фен страницата на Книжко във Facebook https://www.facebook.com/knijkobg, в случаи, че неговият автор бъде избран като печеливш.

Награди

Победителят в играта ще спечели комплект от награди в състав:

  • 1 бр. коледна чаша за чай
  • 1 чифт коледни чорапи
  • 1 бр. книга „Така го правят датчаните“

Определяне на печелившите. Получаване на наградите. 

Печелившият участник се определя на томболен принцип от администраторите на профила на Книжко в Instagram. Неговите имена ще бъдат събрани от администраторите на профила на Книжко в Instagram https://www.instagram.com/knijkobg/. Победителят ще бъде обявен на страницата на Книжко в Instagram на 24.12.2020 г.

Организаторът се задължава в срок до 2 работни дни от изтегляне на печелившите участници да се свърже с победителите на посочените от тях профили в Instagram чрез лично съобщение. За да получи наградата си, победителят следва в рамките на 2 дни да върне отговор като предостави в лично съобщение до Организатора в Instagram следните данни: три имена; телефон за връзка, адрес на офис на Еконт или Speedy за получаване на наградата и да даде съгласието си за обработване на тези лични данни. След получаване на данните, организаторът ще изпрати наградата до 2 работни дни. 

Ако Организаторът не успее да се свърже с победителя или не получи обратна връзка от него 2 дни след уведомяването му от Организатора, то победителят губи правото да получи своята награда и тя може да бъде предоставена на следващия по ред, изтеглен резервен печеливш.

Организаторът не носи отговорност, в случай че потребител е предоставил невалидни данни –непълен или неточен имейл адрес; грешни имена или грешен, непълен или несъществуващ адрес за получаване на наградата. Спечелена награда не може да бъде заменяна за паричната й равностойност.

В случай че победител не получи своята награда поради причини, които не зависят от Организатора или поради представяне на грешен и/или непълен адрес за доставка на наградата, той губи правото си да получи своята награда, като тя остава неспечелена.

Организаторът ще предостави наградата на спечелилия на посочен от него адрес. При получаване на наградата, печелившият трябва да представи документ за самоличност, единствено с цел удостоверяване на самоличността му. Документът за удостоверяване на самоличността няма да бъде копиран и/или сканиран.

В случай че непълнолетен участник спечели награда от играта, то за получаването на наградата се изисква разрешението от негов родител или настойник. С оглед изготвянето на служебна бележка за деклариране на наградата по чл. 35, т. 2 от ЗДДФЛ, във връзка с чл. 8 от ЗДДФЛ, печелившият следва да представи свои лични данни и да даде изричното си съгласие за тяхното обработване.

Допустимост

Не се допускат до участие в томболата за разпределяне на наградите участници, които:

  • Използват недобросъвестни методи, техники и софтуер за манипулиране на резултатите от играта;  
  • Не изпълняват някое от условията на настоящите Правила за участие; 
  • Използват нередовни, неоторизирани или дублирани имейл адреси; 
  • Са част от екипа на Организатора. 

Ограничения на отговорността

Организаторът не носи отговорност за: грешни или подвеждащи имена на потребители и данни за имейл адрес, телефон или адрес; повреда на комуникационната връзка, независимо от причината по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани по отношение на играта; недостъпност или липса на интернет или на интернет страницата или комбинация от тях; форсмажорни обстоятелства и други подобни. Организирането, представянето, провеждането и регламента на играта по никакъв начин не се контролират или управляват от Facebook Inc. 

Други условия

Условията на настоящата игра са достъпни на интернет адрес www.knijko.bg в раздела „Правила на играта Коледно вълшебство“. Организаторите си запазват правото да променят настоящите правила. Измененията влизат в сила от датата на публикуването им на интернет адрес www.knijko.bg.

Организаторът си запазва правото изцяло да прекрати играта при възникване на сериозни причини за това. Включването на участниците в играта означава, че те са приели настоящите условия и правила за провеждане на играта и се считат обвързани с тях, като тези условия и правила ще се подчиняват на българското законодателство, а възникналите във връзка с тях спорове ще се решават от българските съдилища.